ΤΑ ΚΛΗΜΑΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ- Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

THE VINE WREATHS OF WEDDING-THE SPRING OF THE CHRISTIAN INSTITUTION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Romeos Kon | Ρωμαίος Κωνσταντίνος;
  5. 1982
  6. 159-170
    • This study referred to the origin of the institution of wedding in old times and particurlarly to the primary origin and meaning as a Christian custom. Two great searchers of the popular culture and Greek nation have treated this custom at great length. The first one is N.Politis and the second one St.Kyriakides. During the ancient years the wedding of a human ment his will to approach the deity and devote himself to it in advance. According to the Christians the vine-wreaths symbolize that Jesus in the Vineyard and each of the Apostles is only one vine, a vine which belong the The Vineyard. Finally, according to the poetess Sapfo Gods are favourably disposed towards those who approach them with a wreath on their head as opposed to these who approach without a wreath.
    • Η μελέτη αυτή ασχολείται με την προέλευση του έθιμου του στεφανώματος τους παλιούς χρόνους και κυρίως με την αρχική καταγωγή και σημασία του, ως εθίμου χριστιανικού. Δύο σπουδαίοι ερευνητές του λαϊκού πολιτισμού του Ελληνικού λαού έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με το έθιμο αυτό. Πρώτος είναι ο Ν.Πολίτης και δεύτερος ο Σ.Κυριακίδης. Στη μελέτη αυτή υποστηρίζεται ότι κατά τους αρχαίους χρόνους το στεφάνωμα ενός θνητού σήμαινε την βούληση του θνητού να πλησιάσει τη θεότητα και να της αφοσιωθεί προκαταβολικά. Κατά τους χριστιανούς τα κλημάτινα στεφάνια σημαίνουν ότι ο Χριστός είναι η Άμπελος και ότι ο κάθε ένας από τους Αποστόλους που τον άκουγαν - όπως και κάθε ένας από όλους εμάς τους χριστιανούς στους μεέτεπειτα χρόνους- δεν είναι παρά ένα κλήμα. Ένα κλήμα όμως που ανήκει σε εκείνη την Άμπελο. Τέλος, σ'αυτό το θέμα, αποφασιστική σημασία έχει μια μαρτυρία της ποιήτριας Σαπφούς σύμφωνα με την οποία οι θεοί διάκτινται ευνοϊκά σ'αυτους που τους πλησιάζουν, φορώντας πάνω στο κεφάλι τους στεφάνι, ενώ αντίθετα οι ίδιοι οι θεοί "αποστρέφονται" όλους εκείνους όσοι τους πλησιάζουν αστεφάνωτοι.