ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΤΟΣ 1961 ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

REPORT OF ACIVITIES OF THE ACADEMY OF ATHENS FOR THE YEAR 1961 AND PROCLAMATION OF AWARDS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1961
  6. 397-417
    • Detailed report for the works, activities, publications, proclamations, prizes etc. of the Academy of Athens for the year 1961.
    • Λεπτομερής αναφορά στα έργα, τις δραστηριότητες, δημοσιεύσεις, προκηρύξεις, βραβεία κλπ. της Ακαδημίας Αθηνών κατά το έτος 1961.