ΑΛΑΣΙΑ - ΑΛΑΣΥΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ALASIA-ALASIIS AND THE GREEK COLONIZATION OF CYPRUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1961
  6. 5-15
    • Is studied the aspect that prevails about the nationality of the Mycenean civilization, about the Arkadotrifilia's colony in Cyprus and also about Alasie, an area of which as the exact location as the origin of its name, are given according to the different finds.
    • Μελετάται η άποψη που επικρατεί για την εθνικότητα του Μυκηναϊκού πολιτισμού για την αποικία των Αρκαδοτριφιλίων στην Κύπρο αλλά και για την Αλασία, περιοχή της οποίας τόσο η ακριβής τοποθεσία, όσο και η προέλευση του ονόματός της, δίδονται σύμφωνα με τα διάφορα ευρήματα.