ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΣ ΛΣΤ' - 1961

YEAR BOOK OF THE ACADEMY OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1961
  6. α-κδ
    • Includes the benefactors, the donators and those who set up prizes and also the libraries' donators. Also the Presidents of the Academy of Athens from its estamblishment, the General Secretaries, the Secretaries of the proceedings and also of the publications. It also include the Chair of the Academy in the year 1961, the Presidency of Classes, the Senate, the Board of publications, the Official Council, the Office of the Academy, its Library, inscribes the regular members according to class and according to the year of their appointment, the associated members and the honorary members and foreign fellows. Moreover includes the corresponding members, the dead members of the Academy, the Scientific files, the Library and the Boards and finally the addresses of the members and the stuff of the Academy.
    • Περιέχει τους ευεργέτες, τους δωρητές και τους αθλοθέτες αλλά και τους δωρητές των βιβλιοθηκών. Επίσης, τους Προέδρους της Ακαδημίας Αθηνών από συστάσεως αυτής, τους Γενικούς Γραμματείς, τους Γραμματείς επί των Πρακτικών αλλά και επί των δημοσιευμάτων. Ακόμα περιλαμβάνει το Προεδρείο της Ακαδημίας το έτος ΛΣΤ'-1961, την Προεδρεία των Τάξεων, τη Σύγκλητο της Ακαδημίας, την Επιτροπή των δημοσιευμάτων, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το Γραφείο της Ακαδημίας, τη Βιβλιοθήκη της, αναγράφει τα τακτικά μέλη κατ'αρχαιότητα, τα τακτικά μέλη της Ακαδημίας κατά τάξεις και χρονολογία διορισμού, τα πρόσεδρα και επίτιμα μέλη και τους ξένους εταίρους. Επίσης τα αντεπιστέλλοντα μέλη, τα εκλιπόντα μέλη της Ακαδημίας, τα επιστημονικά αρχεία, τη Βιβλιοθήκη και τις Επιτροπές της και τέλος τις διευθύνσεις των μελών και του προσωπικού της Ακαδημίας .