ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1974

REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE ACADEMY OF ATHENS FOR THE YEAR 1974 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1974
  6. 360-386
    • Account of the Academy's avtivities for the year 1974.
    • Απολογισμός δραστηριοτήτων της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1974.