ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ. Ο ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΝΟΜΙΑΣ. Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

SPYRIDON ZABELIOS. THE THEORIST OF THE HISTORIONOMY. THE HISTORIAN OF THE BYZANTINE HELLINISM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζακυθηνός Διονύσιος
  5. 1974
  6. 303-328
    • Report on the life and work of the great historian Spyridon Zabeliou who improved the Byzantine culture and demonstrated its continuation with the greek culture.
    • Αναφορά στη ζωή και το έργο του μεγάλου ιστορικού Σπυρίδωνα Ζαμπελίου που ανέδειξε τον βυζαντινό πολιτισμό και απέδειξε την συνέχειά του με τον Ελληνικό πολιτισμό.