ΣΥΝΕΝΩΣΙΣ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

THE JOINING OF SHARDS OF ARCHAEOLOGICAL INTEREST THROUGH THE METHOD OF THERMO-ILLUMINATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1974
  6. 312-322
    • The study is referred to the thermo-illumination of marble tests, with the purpose of determinating whether 2 marble samples derive from the same piece. The method that was used gives us the natural thermo-illumination and the artificial thermo-illumination, The above mentioned method can be also used to the Archaeology.
    • Μελετάται η θερμοφωταύγεια μαρμαρικών δοκιμίων με σκοπό να προσδιοριστεί κατά πόσον δύο μαρμαρικά δείγματα προέρχονται από το αυτό τεμάχιο. Χρησιμοποιείται μέθοδος η οποία μας δίδει τη φυσική θερμοφωταύγεια (ΦΘΦ) και τη τεχνική θερμοφωταύγεια (ΤΘΦ). Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και στην αρχαιολογία.