Η ΠΡΩΤΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

THE BEGINNING OF THE ARTISTIC CREATION. THE THEORY OF THE PLASTIC ARTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1974
  6. 65-73
    • The importance of the plastic arts in man's life is analyzed. It is underlined that the plastic arts are the result of the evolution of the sight, granted that the work of art begins there,were ends the automatical function of the eye. The artists creates not imitating the reality but he depicts through his work the thought and the feeling. He works for the condescend of the knowing and feeling.
    • Αναλύεται η σημασία των πλαστικών (εικαστικών) τεχνών στη ζωή του ανθρώπου. Επισημαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα εξέλιξης της όρασης, δεδομένου ότι το έργο τέχνης αρχίζει εκεί όπου τελειώνει η αυτόματη λειτουργία του ματιού. Ο καλλιτέχνης δημιουργεί όχι μιμούμενος την πραγματικότητα αλλά αναπαραστεί μέσω του έργου του τη σκέψη και το συναίσθημα, εργάζεται δηλαδή για την καταξίωση του ''νοείν'' και του ''αισθάνεσθαι''.