ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Π. ΚΟΥΖΗ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ ΤΗΣ 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1946

SPEECH GIVEN BY THE ACADEMY'S PRESIDENT ARISTOTLES P.KOUZIS DURING THE FESTIVE SESSION OF THE 28th OF DECEMBER 1946 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κούζης Π Α
  5. 1946
  6. 61-91
    • The first efforts for sanitary policy, after the establishment of Greece's Kingdom, are presented. The organization and administration of the National Health Service in the period 1832-1850 was mainly based on the careful studies of unpublished hand-written proceedings of the Royal Medi-conference.
    • Παρουσιάζονται οι πρώτες προσπάθειες υγειονομικής πολιτικής, μετά την ίδρυση του βασιλείου της Ελλάδας, η οργάνωση και διοίκηση της δημόσιας υγείας από το 1832-1850, βασιζόμενες κυρίως σε επιμελείς μελέτες των ανέκδοτων χειρογράφων πρακτικών του Βασιλικού Ιατροσυνεδρίου.