ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1946. ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

EXTRAORDINARY SESSION OF THE 31th OF OCTOBER 1946. RECOMMENDATIONS BY THE PRESIDENT OF THE ACADEMY OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κούζης Π Α
  5. 1946
  6. 51-53
    • The Academy's President made recommendations for the awarding of the gold medal of the armed forces to the King, who led these forces, during the National fight of the 28th of October 1940. A sea of names of officers, politicians and courties,was reported. The aforementioned appeared in that Session.
    • Εισήγηση του προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών για την απονομή του χρυσού μεταλλείου των ενόπλων δυνάμεων στο Βασιλέα, ο οποίος ηγείται των δυνάμεων αυτών, για την δράση τους στον εθνικό αγώνα της 28ης Οκτωβρίου 1940. Αναφέρονται τα ονόματα πλήθους στρατιωτικών, πολιτικών και αυλικών που παρέστησαν σε εκείνη την συνεδρίαση.