Ο ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΕΟΤΕΡΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΝ

PLATO AND HIS CONTRIBUTION TO THE LATER CULTURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1946
  6. 19-38
    • Honorary speech for the ancient Greek philosopher, who contributed to the change of the human intellect and man's culture. The "idea" is defined, according to Plato, who exerted influence on his subsequent philosophers and students. Finally, the teaching he got by Socrates and in general, the intellectual commotion he raised in the philosophical thinking of Greeks, are reported too.
    • Τιμητική ομιλία προς τον αρχαίο Ελληνα φιλόσοφο, ο οποίος συνέβαλε στην μεταβολή της ανθρώπινης διανόησης και του ανθρώπινου πολιτισμού. Ορίζεται η '' Ιδέα'' κατά τον Πλάτωνα η επιρροή που άσκησε σε μετέπειτα φιλοσόφους και μαθητές του, η διδασκαλία που έλαβε από τον δάσκαλό του Σωκράτη και γενικότερα η πνευματική αναστάτωση που προκάλεσε στην φιλοσοφική σκέψη των Ελλήνων.