ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΡΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥΤΩΝ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

CONTRIBUTIONS TO THE EXPLORATION OF THE TECTONIC STRUCTURE OF GREECE. ABOUT THE INFLUENCE OF THE OROGENETIC AND CONTINENTAL MOVEMENTS OF PELOPONNESE AND THEIR MORPHOGENETIC SIGNIFICANCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1946
  6. 175-189
    • The influence of the orogenetic and continental movements in the area of Peloponnese, is studied. Then, it is proved that in this area , the orogenetic movemetns are seperated from the continental. The main morphogenetic factor should be considered the orogenetic, which not only caused the genesis of the central mass of that peninsula but also affected over-tectonic on it and on the lake tertiary and dilluvial deposits, which have been deposited round it.
    • Μελετάται η επίδραση των ορογενετικών και ηπειρογενετικών κινήσεων στην περιοχή της Πελοποννήσου και αποδεικνύεται ότι στην περιοχή αυτή, οι ορογενετικές κινήσεις χωρίζονται από τις ηπειρογενετικές και ότι ως κυριότερος μορφογενετικός παράγων πρέπει να θεωρούνται οι ορογενετικές, οι οποίες όχι μόνο προκάλεσαν τη γένεση της κεντρικής μάζας της χερσονήσου αυτής, αλλά και επέδρασαν παρατεκτονικώς επ'αυτής και επί των νεότερων τριτογενών και διλουβιακών αποθέσεων, οι οποίες έχουν αποτεθεί γύρω από αυτή.