ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΚΑΡΠΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ

ABOUT THE WAY THAT THE OIL IS FORMED INTO THE CELL OF "MESOCARPIO" OF THE FRUITS OF THE OIL-TREE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης
  5. 1946
  6. 106-108
    • For the study of the creation, development and biological significance of the "eleoplastes", the vegetable particles are examined and the results that arose, are presented.
    • Προκειμένου να μελετηθεί η γένεση, ανάπτυξη και βιολογική σημασία των ελαιοπλαστών εξετάζονται τα φυτικά μόρια και παρουσιάζονται τα πορίσματα στα οποία οδηγούνται.