ΔΙΑΔΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

THE SUCCESSION OF THE PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κούζης Π Α
  5. 1946
  6. 3-9
    • Extensive exposition of the action plan and various thoughts concerning the improvement of the Academy's performance, are cited by the new President.
    • Εκτενής ανάπτυξη του προγράμματος δράσης και διάφορες σκέψεις βελτίωσης της απόδοσης της Ακαδημίας από τον αναλαμβάνοντα Πρόεδρο.