ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

THE GREAT CONTEMPORARY DEMOGRAPHIC PROBLEMS OF OUR COUNTRY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1987
  6. 382-410
    • The national-social importance demographic problems, the most significant factors of the main demographic variations like the immigration and the reproduction , as well the prospects for the confrontation of these problems, are outlined.
    • Σκιαγραφούνται τα εθνικοκοινωνικής σημασίας δημογραφικά προβλήματα, οι σπουδαιότεροι παράγοντες των κύριων δημογραφικών μεταβολών όπως η μετανάστευση και η αναπαραγωγή και τέλος προοπτικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.