Η ΑΜΑΧΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

THE NON-COMBATANT POWER OF THE ACADEMY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόνης Κων Γ
  5. 1987
  6. 11-46
    • The article deals with issues of structure and operation as well with the problems that the Academy confronts. Particularly, the Academy is described as an organization and institution, how it operates, its target, methods, main mission and its achievements at all levels of its activity and its works too.
    • Στο άρθρο εξετάζονται τα θέματα δομής και λειτουργίας καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ακαδημία. Συγκεκριμένα περιγράφεται η Ακαδημία ως Οργανισμός και Ίδρυμα, το πώς λειτουργεί, ποιος είναι ο σκοπός της, ποιες οι μέθοδοι, ποια η κύρια αποστολή της και ποια τα επιτελούμενα απ'αυτά, σε όλα τα επίπεδα της δραστηριότητάς της, έργα.