ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΡΑΔΥΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

OBSERVATIONS ON THE TARDY-TECTONICS AND THE NEOTECTONICS OF ATTICA AND THE SARONIC GULF (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Angelier Jacques | Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966) | Τσόφλιας Παντελής
  5. 1978
  6. 98-109
    • The study regards observations made on the tardy-tectonic and neotectonic areas of Attica and Saronic gulf. At the in question area, where the studies were carried out, was ascertained that the normal faults prevail. These normal faults sometimes are intersected or even joined, especially at the selvages of Saronic gulf. Furthermore, West of Saronic gulf, North of Lokrida and Southwest of Euboea were ascertained phenomena of compression of old Quaternary.
    • Η μελέτη αυτή αφορά παρατηρήσεις επί της βραδυτεκτονικής και της νεοτεκτονικής περιοχών της Αττικής και του Σαρωνικού κόλπου. Στην εν λόγω περιοχή που έγιναν οι μελέτες διαπιστώθηκε ότι επικρατούν τα κανονικά ρήγματα, τα οποία μερικές φορές διασταυρώνονται ή και συνάπτονται, κυρίως στις παρυφές του Σαρωνικού κολπου. Επίσης Δ του Κορινθιακού κόλπου, Β της Λοκρίδος και ΒΔ της Εύβοιας, διαπιστώθηκαν φαινόμενα συμπίεσης παλαιού Τεταρτογενούς.