ΤΥΠΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ

TYPE FOR DETERMINING THE VALUE OF THE GREEK LIGNITE. IN CONNECTION WITH ITS CHEMICAL COMPOSITION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόμπος Ευάγγελος
  5. 1941
  6. 151-164
    • The study deals with the chemical composition of the most important greek lignites. From the study was ascertained that even the samples of one and only mine present great lack of homogeneity, which is due to deposit causes and to the sorting of the mined lignite. Moreover, is made a chemical analysis of the same samples at which was made a simple (usual) sorting as well and complementary sorting. From the study, where the prize of lignite is determined on the basis of its chemical analysis, arose usful results which are connected with the whole procedure of mining-sorting-consumption of the lignite. The aforementioned factors have contributed to making the lignite comperative to mineral coal and to oil too.
    • Μελετάται η χημική σύνθεση των κυριώτερων ελληνικών λιγνίτων από όπου διαπιστώνεται ότι ακόμη και δείγματα ενός μόνο ορυχείου παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιογένεια η οποία οφείλεται αφενός μεν σε κοιτασματολογικά αίτια, αφετέρου δε στη διαλογή του εξορυσσόμενου λιγνίτη. Επίσης γίνεται χημική ανάλυση μερικών δειγμάτων στα οποία έγινε απλή (συνήθης) διαλογή, καθώς και συμπληρωματική διαλογή. Από τη μελέτη, όπου καθορίζεται η τιμή του λιγνίτη με βάση τη χημική του ανάλυση, προκύπτουν ωφέλιμα συμπεράσματα που σχετίζονται με ολόκληρη τη διαδικασία εξόρυξης-διαλογής-κατανάλωσης του λιγνίτη, δίνοντάς του τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστικός του λιθάνθρακα και του πετρελαίου