ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΜΙΩΔΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΕΚ ΠΥΡΟΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ ΒΕΝΖΙΝΩΝ

SOME REMARKS FOR THE FORMATION OF GUM SUBSTANCES DURING THE OLDNESS OF THOSE WHICH COME FROM THE PYRO-FISSION OF PETROL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσαγρής Ιωάννης | Μπόμπος Ευάγγελος
  5. 1941
  6. 108-116
    • The chemical reactions that took place during the formation of gum substances, are studied. So, taking into account the considerations of same researchers who connected inclination towards gum forming with the existence of sulphurous compounds in petrol, had selected some samples of petrol which contained completely incosiderable amounts of sulphur, in order to exclude the influence of this factor. Most of the samples of petrol which were examined the amount of the primary as well as the secondary gum substances was found in a comparative analogy with the amount of the unsaturated substances. The artificial oldness was applied to fractions which formed each sample of petrol showed that the hydrocarbons which presented a greater inclination to gumming were in general these which were contained in the greater and into the extracts, without considering this as a meter for the size of gumming. Consequently, from the study arose that the cause of gumming is not only the quantity of the unsaturated hydrogarbons but mainly their kind.
    • Μελετώνται οι χημικές αντιδράσεις που γίνονται κατά τον σχηματισμό κομμιωδών ουσιών. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τις θεωρήσεις κάποιων ερευνητών που σχετίζουν την τάση για κομμίωση με την ύπαρξη θειούχων ενώσεων στη βενζίνη, επέλεξαν δείγματα βενζίνης, που περιέχουν εντελώς ασήμαντα ποσά θείου ούτως ώστε να αποκλεισθεί η επίδραση αυτού του παράγοντα. Στα περισσότερα δείγματα βενζίνης που εξετάσθηκαν το ποσό των αρχικών όσο και των δευτερογενών κομμιωδών ουσιών βρίσκεται σε σχετική αναλογία με το ποσόν των ακόρεστων ουσιών. Η τεχνητή παλαίωση που εφαρμόσθηκε στα κλάσματα που αποτελούσαν κάθε δείγμα βενζίνης έδειξε, ότι οι υδρογονάνθρακες που εμφανίζουν την μεγαλύτερη τάση για κομμίωση ήταν γενικά αυτοί που περιέχονταν στα μεγαλύτερα και μέσα αποστάγματα, χωρίς όμως αυτό να μπορεί να θεωρηθεί και σαν μέτρο για το μέγεθος της κομμίωσης. Συνεπώς από τη μελέτη προκύπτει ότι αιτία της κομμίωσης δεν είναι μόνο η ποσότητα των ακόρεστων υδρογονανθράκων αλλά κυρίως το είδος τους