ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991)
  5. 1986
  6. 239-241
    • The publication of the research centre of Atmosphere's Physics and Climatology of the Academy of Athens with the title "Collection of existing Meteorological Observations on Corfu's town" is presented. The study aims to the collection, classification and the first elaboration of all the existing meteorological observations which regard the area of Corfu's town.
    • Παρουσιάζεται το δημοσίευμα του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο: "Συλλογή των υπαρχουσών Μετεωρολογικών Παρατηρήσεων της πόλεως της Κέρκυρας". Η μελέτη αυτή έχει σκοπό τη συλλογή, ταξινόμηση και πρώτη επεξεργασία όλων των υπαρχουσών μετεωρολογικών παρατηρήσεων για την περιοχή της πόλεως της Κέρκυρας.