ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

SPEECH GIVEN BY THE DEPARTED PRESIDENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993) | Μούσουλος Λ
  5. 1986
  6. 5-11
    • Report on the activities of the year 1985 made by the departed President of the Academy of Athens. Furthermore, the frailties to the processing of the current and non-current cases are pinpointed too.
    • Απολογισμός δραστηριοτήτων κατά το έτος 1985 του αποχωρούντος Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών. Επισήμανση αδυναμιών στην διεκπαιρέωση των τρεχουσών και μη υποθέσεων.