Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

THE RENEWAL OF THE LAW IN FRANCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Francois Terre
  5. 1993
  6. 189-198
    • The speech is referred to the recent developments to the general theory of Law, the rationale of Law, the legal ethnology and semantics. In that way, one versatile picture of the contemporary legal actuality is given as well of the new problems that have arose as a consequence of the successive improvements in the technological culture.
    • Στην ομιλία αναφέρονται και αναπτύσσονται οι νεότερες εξελίξεις στη γενική θεωρία του δικαίου, η λογική του δικαίου, η νομική εθνολογία και σημασιολογία και έτσι δίνεται μία πολύπλευρη εικόνα της σύγχρονης νομικής πραγματικότητας και των νέων προβλημάτων που έχουν προκύψει σαν συνέπεια των συνεχών προόδων του τεχνολογικού πολιτισμού.