ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ

CLASSIC EDUCATION AND TECHNOLOGY - THE TWO COLLIDING CULTURES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1971
  6. 111-118
    • The announcement deals with the contrast between the classic education and the contemporary expressions of the Exact Studies in life. In spite of the classic education, that formed an educative custom of the civilized Europe, gradually is created one new form of culture, which is developed through the technique and through the progress of the Exact Sciences.
    • Η ανακοίνωση ασχολείται με την αντίθεση μεταξύ της κλασσικής παιδείας και των σύγχρονων εκφράσεων των θετικών επιστημών στη ζωή. Παρόλη την κλασσική παιδεία, η οποία αποτέλεσε παιδευτική παράδοση της πολιτισμένης Ευρώπης, σταδιακά δημιουργείται μια νέα μορφή πολιτισμού, ο οποίος αναπτύσσεται μέσω της τεχνικής, μέσω της προόδου των θετικών επιστημών.