ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

REPORT OF THE GENERAL SECRETARY OF THE ACADEMY OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1971
  6. 98-100
    • Awarding of prizes of the classes of the Academy of Athens.
    • Απονομή βραβείων των τάξεων της Ακαδημίας Αθηνών.