ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

SPEECH GIVEN BY THE DEPARTING PRESIDENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέρβας, Λεωνίδας (1902-1980)
  5. 1971
  6. 3-8
    • Summary of the activities of the President of the Academy of Athens, during the year 1971.
    • Απολογισμός δραστηριοτήτων κατά την διάρκεια της θητείας του αποχωρούντος Προέδρου.