Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΥΡΙΑΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΛΑΔΟΙ)

THE TODAY'S AND TOMORROW'S MEDICINE (ITS BASIC BRANCHES) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1991
  6. 334-349
    • Report on the scientific medicine, which dates back to 1800 and is divided in two periods: 1) 1800-1940, 2) 1940 up to today. During the second period took place the most spectacular discoveries. These two periods are described in detail. Moreover the exact sciences that contributed to the work of Medicine like Physics, Chemistry, Biology etc. are also reported.
    • Αναφορά στην επιστημονική ιατρική η οποία χρονολογείται από το 1800 και χωρίζεται σε δύο περιόδους, αυτήν του 1800-1940 και εκείνη του 1940 έως σήμερα.Κατά την διάρκεια της δεύτερης περιόδου έγιναν και οι πλέον θεαματικές ανακαλύψεις. Γίνεται λεπτομερής περιγραφή των δύο αυτών περιόδων με αναφορά σε όλες τις θετικές επιστήμες που υποβοήθησαν το έργο της Ιατρικής όπως την Φυσική, την Χημεία, την Βιολογία κλπ.