Ο ΑΡΧΑΪΚΟΣ ΧΟΡΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ

THE ARCHAIC CHORAL POET AND HIS WORLD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κονομής, Νικόλαος (1922-)
  5. 1991
  6. 162-182
    • The birth and the evolution of the Choral poetry during the archaic times, is examined. The work of the great choral poet Alkmana (7th century b.C.), who came from Sparti, is analyzed, as well this of his descendant, Stisihoros. The choral and lyric poetry are the forerunners of the attic tragedy of the classical times.
    • Εξετάζεται η γέννηση και η εξέλιξη της χορικής ποίησης κατά τους αρχαϊκούς χρόνους. Αναλύεται το έργο του μεγάλου Σπαρτιάτη χορικού ποιητή Αλκμάνα (7ος π.Χ.) καθώς και του μεταγενέστερου Στησιχόρου. Η χορική και λυρική ποίηση είναι πρόδρομοι της αττικής τραγωδίας των κλασσικών χρόνων.