ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόνης Κων Γ
  5. 1990
  6. 50-54
    • Presentation of the book with the title: "Biopolicy and environment", written by Agni Vlavianou. The book contains the proceedings of the Second International Conference, which took place in Athens, during June of 1989. This work was recognized and appreciated by the U.N., a number of Academies, International Organizations and other Unions.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο με τίτλο: "Βιοπολιτική και περιβάλλον" της Αγνής Βλαβιανού, το οποίο περιλαμβάνει τα Πρακτικά του Β' Διεθνούς Συνεδρίου στην Αθήνα, τον Ιούνιο του 1989. Το έργο αυτό ανεγνωρίσθη και ετιμήθη από τον Ο.Η.Ε., πολλές Ακαδημίες, Διεθνείς Οργανώσεις και άλλα σωματεία.