ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΩΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

DECLARATION OF THE INSTITUTION LILIAN VOUDOURI, AS A GREAT DONATOR OF THE ACADEMY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Μη καθορισμένη
  4. Aubouin Jean | Πεσμαζόγλου, Ιωάννης (1918-2003)
  5. 1996
  6. 316-317
    • Short review of the donation of the Institution "Lilian Voudouri" to the tune of 200 millions, with the purpose of buying a real estate on Ipirou 3 street for the inauguration of the centre for the Research of the Greek Folklore of the Academy of Athens.
    • Σύντομο ιστορικό τηςδωρεάς του ιδρύματος "Λίλιαν Βουδούρη", ύψους 200 εκατομμυρίων με σκοπό την αγορά ακινήτων επί της οδού Ιπήτου 3 για την εγκατάσταση του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.