ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

INFORMATION, PHYSICS AND CONSCIENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ligomenidis Panos | Λιγομενίδης Πάνος
  5. 1996
  6. 193-232
    • The speaker aims to develop one theory of physics and one conception for the structure and function of our world, from the point of view of the Science of Information, where the actualities of our world are one informative system, which constantly differentiates and evolves.
    • Ο ομιλητής επιχειρεί να αναπτύξει μια θεώρηση της φυσικής και μια αντίληψη για τη δομή και τη λειτουργία του κόσμου μας από τη σκοπιά της επιστήμης της Πληροφορίας, όπου η πραγματικότητα του κόσμου είναι ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο συνεχώς διαφοροποιείται και εξελίσσεται.