ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ "ΝΕΦΟΣ" ΙΟΝΙΑΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΣΗ

THE ELECTROMAGNETIC "CLOUD". IONIZED RADIATIONS AND POLLUTION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπουροδήμος Ευστάθιος Λ
  5. 1996
  6. 36-72
    • Analysis of the radiations (ionized and non-ionized) of their noble uses as well as their dynastic abuses. Moreover the application of the radiation upon medicine industry, means of communication, informatics, etc, is reported. Finally, the posistive and negative consequences of the technological progress, are cited.
    • Ανάλυση των ακτινοβολιών (ιονιζουσών και μη) των ευγενών χρήσεων και των δυναστικών καταχρήσεών των. Εφαρμογή της ακτινοβολίας στην ιατρική βιομηχανία, επικοινωνίες. Πληροφορική κλπ. Θετικές και αρνητικές συνεπειές της τεχνολογικής προόδου.