ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

HELLAS AND GOSPEL. THE MAIN FACTORS OF THE CHRISTIAN ORTHODOXY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σιώτης Μάρκος
  5. 1994
  6. 94-119
    • The subject of the speech is referred to the interpretation of New Testament and is consisted of three substantial parts which are: 1) The contribution of the pre-Christian Greece, to the preparation of the ancient world for the acceptance of Gospel's truths, 2) The presence of Greece in Christ's Gospel, 3) Hellas, the homecountry and guardian of the Christian Orthodoxy.
    • Το θέμα της ομιλίας αφορά την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης και αποτελείται από τρία ουσιαστικά μέρη. Αυτά είναι: α) Η συμβολή της Προχριστιανικής Ελλάδος στην προπαρασκευή του Αρχαίου Κόσμου προς αποδοχή των αληθειών του Ευαγγελίου, β) Η παρουσία της Ελλάδος στο Ευαγγέλιο του Χριστού, γ) Η Ελλάς πατρίς και φρουρός της Χριστιανικής Ορθοδοξίας.