ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF A BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέρβας, Λεωνίδας (1902-1980)
  5. 1975
  6. 151-154
    • The academician Mr. Leonidas Zervas presents the book written by A. Deliyannis and E. Deliyannis with the title "Desalination of the water" and the book of A. Deliyannis entitled "Centres of Nuclear Energy and Agricultural - Industrial Groups.". In these books are expressed fears as regards a variation in the quality of water. Finally the method of desalination is suggested for solving this problem.
    • Ο ακαδημαϊκός κ. Λεωνίδας Ζέρβας, παρουσιάζει το βιβλίο των Α. Δεληγιάννη και Ε. Δεληγιάννη "Αφαλάτωσις του ύδατος" και το βιβλίο του Α. Δεληγιάννη "Κέντρα Πυρηνικής Ενέργειας και Αγροτικά -Βιομηχανική Συγκροτήματα". Στα βιβλία αυτά εκφράζονται φόβοι για την μεταβολή της ποιότητας του ύδατος και προτείνονται λύσεις για την επίλυση του προβλήματος όπως η μέθοδος της αφαλάτωσης.