ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ Κ. ΜΑΚΗ - ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΣΑΠΟΓΑ

FORMAL RECEPTION OF THE CORRESPONDING MEMBER MR. MAKIS - IOAKEIM TSAPOGAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Νουάρος Μιχαηλίδης Γεώργιος
  5. 1984
  6. 256-258
    • Welcome of the new corresponding member Makis-Ioakeim Tsapogas. Report about his work and his life.
    • Υποδοχή του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους Μάκη-Ιωακείμ Τσαπόγα. Αναφορά του έργου του και της ζωής του.