Η ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

THE MONASTERY OF "FILANTHROPINON" AND THE FIRST PHASE OF THE POST-BYZANTINE PAINTING (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αχείμαστος-Ποταμιάνος Μ
  5. 1984
  6. 157-162
    • Presentation of book and analysis of the post-byzantine painting in the greek area during the 16th century.
    • Παρουσίαση βιβλίου και ανάλυση της μεταβυζαντινής ζωγραφικής στον ελληνικό χώρο κατά τον 16ο αιώνα.