ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

REPORT OF THE GENERAL SECRETARY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μενάρδος Σίμος
  5. 1927
  6. 216-223
    • Awards to the painters Roilos and Thomopoulos, to the conductor Dimitris Mitropoulos, the Greek Red Cross and the young student Antonio Gino.
    • Απονομή Βραβείων στους ζωγράφους Ροΐλο και Θωμόπουλο, στον μουσικό Δημήτρη Μητρόπουλο, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και στον μικρό μαθητή Αντώνιο Γκίνο.