ΕΠΤΑΩΡΟΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥ ΕΚ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΕΥΜΑΤΟΣ

SEVEN - HOUR PRECURSORS TO EARTHQUAKES DETERMINED FROM TELLURIC CURRENTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Alexopoulos Caesar | Βαρώτσος Π | Νομικός Κ | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1981
  6. 417-433
    • Cases of signals appearances, almost seven hours before the appearance of geocurrent vibration, which precedes an earthquake, are studied. Examples of the form of the signals about earthquakes of different origin and distance as well as histograms of earthquake delays over a signal, are given.
    • Μελετώνται περιπτώσεις εμφάνισης σημάτων, περίπου επτά ώρες πριν την εμφάνιση παλμού γεωρεύματος, ο οποίος προηγείται μερικών λεπτών ενός σεισμού. Δίνονται παραδείγματα της μορφής του σήματος για σεισμούς διαφόρων προελεύσεων και αποστάσεων καθώς και ιστόγραμμα καθυστερήσεων του σεισμού έναντι του σήματος.