Η ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

THE GREEK CHURCH AND COMMUNITY IN AMERICA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρδάρας Χ | Μπόνης Κων Γ
  5. 1985
  6. 445-453
    • The lecture is referred to the contribution of the Greek Church to the Hellinism of America, as well as to the work of Patriarch Athinagora the first, ex-archbishop of North and South America, by whom were established schools and institutions in USA in purpose of disseminating of Greek education as well as the customs and manners of the Greek family.
    • Η ομιλία αναφέρεται στη συμβολή της Ελληνικής Εκκλησίας στον ελληνισμό τηε Αμερικής, καθώς και στο έργο του Πατριάρχου Αθηναγόρα του Α', πρώην Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής, από τον οποίο ιδρύθηκαν σχολεία και ιδρύματα στην Αμερική με σκοπό την διάδοση της Ελληνικής Παιδείας καθώς και τα ήθη και έθιμα της ελληνικής οικογένειας.