ΟΙ "ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ" ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

"THE DIOSCURI" ONE NEW INTERPRETATION FOR THE ORIGIN OF THEIR WORSHIP (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Romeos Kon | Ρωμαίος Κωνσταντίνος;
  5. 1985
  6. 159-180
    • The speech is referred to Dioscurous (twin brothers who came from Sparti) and to the significance that had the worship of the ancient Greek people for this model, granted that they symbolized the mutual friendship, a bound which touched in particular our ancestors
    • Η ομιλία αναφέρεται στους ¨"Διόσκουρους" (δίδυμους αδελφούς απ' την Σπάρτη) και στην σημασία που είχε η λατρεία των αρχαίων Ελλήνων για τα πρόσωπα αυτά, δεδομένου ότι συμβόλιζαν την αμοιβαία φιλία, δεσμός που συγκινούσε ιδιαίτερα τους προγόνους μας.