ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙ ΣΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ

REFUTATION OF THE ALLEGATIONS ABOUT THE SLAVONIC DESCENT OF GREEK MISSIONARIES OF SLAVS, KYRILLOS AND METHODIOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόνης Κων Γ
  5. 1985
  6. 90-120
    • The present speech is mainly referred to the conclusions of long-lasting researches which concerned the unsolved and controversial problem of the descent of the missionaries and architects of Slavs' conversion to Christianity, Kyrillos and Methodios. Finally, their apostolic work is also mentioned.
    • Η ομιλία αναφέρεται κυρίως στα συμπεράσματα πολυετών ερευνών για το άλυτο και αμφισβητούμενο πρόβλημα της καταγωγής των ιεραποστόλων και πρωτεργατών του εκχριστιανισμού των Σλάβων, Κύριλλου και Μεθόδιου καθώς και στο ιεραποστολικό τους έργο.