Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

THE FRENCH CIVIL CODE IN COLLECTIVE MEMORY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Carbonnier Jean
  5. 1986
  6. 175-186
    • The reasons, which the french civil code of 1804 was introduced and always remains in the collective memory of french people, are presented. That phenomenon is due to the following two basic reasons: 1) the historical importance of french civil code and 2) its symbolic value
    • Στην ανακοίνωση αυτή ο καθηγητής κ. Jean Carbonnier αναπτύσσει τους λόγους για τους οποίους ο γαλλικός αστικός κώδικας του 1804 εισήλθε και παραμένει στη συλλογική μνήμη του γαλλικού λαού. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους: 1) Στην ιστορική σημασίας του γαλλ. Αστικού κώδικα και 2) στην συμβολική του αξία