ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΣΤΑΘΕΡΑΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΝ ΕΙΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΥΔΡΑΝΤΙΚΩΝ

ABOUT CORINTHIAN'S CURRANT DESICCATION, UNDER STABLE TEMPERATURE, IN CRAMPED ATMOSPHERE IN THE PRESENCE OF DEHYDRATIVES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ρουσσόπουλος Ν Χ
  5. 1929
  6. 443-448
    • The subject is the development of a method for the absolute desiccation of the Corinthians' currant under stable temperature in cramped atmosphere and in the presence of dehydratives. The dehydrative additive which is used, is the acid chloric calcium, while the desiccation is carried out according to the law of monomolecular reactions
    • Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπτυξη μεθόδου για την απόλυτη αποξήρανση της Κορινθιακής σταφίδας υπό σταθερή θερμοκρασία, σε περιορισμένη ατμόσφαιρα και με την παρουσία αφυδραντικών. Σαν αφυδραντικό χρησιμοποιείται το άνυδρο χλωριούχο ασβέστιο, η δε αποξήρανση συντελείται σύμφωνα με τον νόμο των μονομοριακών αντιδράσεων