ΛΙΚΙΝΙΟΙ, ΟΙ ΑΓΡΙΩΣ ΚΟΛΑΖΟΝΤΕΣ

LIKINIENS, THE WILDLY DAMNED (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1929
  6. 361-375
    • The present study forms a contribution to the history of Likinios and Constantine the Great. The writer describes the wild character of Likinio and his hate towards Constantine the Great.
    • Η μελέτη αυτή αποτελεί συμβολή στην ιστορία του Λικινίου και του Μ. Κωνσταντίνου. Περιγράφει τον Λικίνιο, τον άγριο χαρακτήρα του και το μίσος του για τον Μ. Κωνσταντίνο.