Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΟΣΜΑΝ ΣΑΧ ΤΩΝ ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ

THE ARCHITECTURE OF OSMAN SACH' S MOSQUE OF TRIKKALA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1929
  6. 319-325
    • The study is referred to the architecture of t Osman Sach' s mosque which is located at Trikkala. The scientist describes the erection and presents the outlines of its ground-plan and the lengthwise section of the mosque. Moreover, the study presents the ground-plans of tourbe as well of the horizontal section of mirav and of the side of mibar.
    • Μελέτη που αναφέρεται στην αρχιτεκτονική του τζαμιού Οσμάν Σαχ των Τρικκάλων. Περιγράφεται το οικοδόμημα και παρατίθενται σχεδιαγράμματα της κάτοψης, της κατά μήκος τομής του τζαμιού, της κάτοψης του τουρμπέ, της οριζόντιας τομής του μιράβ και της πλάγιας όψης του μιμπάρ.