ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Η ΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΒΑΣΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ, Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

MACEDONIA: LANGUAGE AND FOLKLORE OF THE AREA. FUNDAMENTAL EXPRESSIONS, ANTIQUITY, WEALTH AND QUALITY OF LIFE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Romeos Kon | Ρωμαίος Κωνσταντίνος;
  5. 1992
  6. 87-91
    • In the first chapter of this article the language spoken in the country side of Macedonia is examined. In the second one, which is going to be published later, the contribution of the Greek folklore in the same area is studied.
    • Η μελέτη αυτή παρουσιάζει δύο ανεξάρτητα σρο περιεχόμενο τμήματα. Πρώτο το σχετικό με την ομιλούμενη γλώσσα στην ύπαιθρο Μακεδονία. Και δεύτερο με την πολύμορφη και σημαντική πλευρά της ελληνικής λαογραφίας στην ίδια μεγάλη γεωγραφική περιοχή.