Η ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΕΛΛΑΔΑ

THE MINERALOGY AND GEOCHEMISTRY OF BENTONITES OF THE NORTH - EAST MILOS, AEGEAN SEA, GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Κελεπερτζής Α Ε
  5. 1989
  6. 253-264
    • Fifteen bentonite samples from the NE part of Milos island were analysed to investigate their mineralogy, geochemistry and origin. The mineralogical assemblage of the samples includes montmorillonite, as the main clay mineral, clorite and quartz, cristobalite, pyrite, siderite, as secondary accessory minerals. Field observations, mineralogical and chemical data, suggest that the Milos bentonites were formed by hydrothermal alteration caused as the result of interaction between andesitic - dacitic rocks and circulating heated seawater
    • Στη μελέτη αυτή αναλύθηκαν δεκαπέντε δείγματα πλούσια σε μοντμοριλλονίτη από το βορειοανατολικό τμήμα της νήσου Μήλου με σκοπό την ορυκτολογική, γεωχημική σύσταση και την προέλευση των μπεντονιτών. Η ορυκτολογική παραγένεση περιλαμβάνει μοντμοριλλονίτη σαν το αργιλικό ορυκτό και χαλαζία, χλωρίτη, χριστοβαλίτη, σιδηροπυρίτη, σιδηρίτη σαν τα δευτερογενή παραπληρωματικά ορυκτά. Τα χημικά δεδομένα των μπεντονιτών έδειξαν ότι υπάρχει μια αύξηση των περιεχομένων CaO και K2O από την κορυφή προς τα βαθύτερα μέρη των λατομείων μπεντονίτη. Αντίθετα, τα περιεχόμενα Αl2Ο3 είναι υψηλότερα στα ανώτερα μέρη από ό,τι στα χαμηλότερα μέρη των λατομείων. Οι κατακόρυφες αυτές διακυμάνσεις του CαΟ, Κ2Ο και Αl2Ο3 συσχετίζονται καλά με ορυκτολογικές διακυμάνσεις όπως του μοντμοριλλονίτη και καολινίτη. Επί τη βάσει υπαίθριων παεατηρήσεων, ορυκτολογικών και χημικών δεδομένων προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι μπεντονίτες της Μήλου σχηματίστηκαν από την υδροθερμική εξαλλοίωση ανδεσιτικών και δακιτικών πετρωμάτων. Η εξαλλοίωση αυτή προέκυψε από την αλληλοαντίδραση ανδεσιτικών - δακιτικών πετρωμάτων και θερμού θαλάσσιου νερού, κάτω από συνθήκες αλκαλικές σε σχετικά χαμηλό βάθος