ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΓΟΡΓΙΑ.

RHETORIC AND PHILOSOPHY. GORGIA'S LESSON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα (1934-)
  5. 1995
  6. 700-720
    • The speech is referred to the art of rhetoric-which is defined as the capacity of persuasion with plausible words and not obligatory true-and its difference with the philosophy which seeks the truth and the deep probing of the things. The combination of these two capacities, according to Gorgia, is ideal because illuminates whatever deeply exists in the man, his tragic endity.
    • Η ομιλία αναφέρεται στην τέχνη της ρητορικής, η οποία ορίζεται σαν ικανότητα να πείθουμε με λόγια αληθοφανή και όχι υποχρεωτικά αληθινά και η διαφορά της με τη φιλοσοφ'ια, η οποία αναζητά την αλήθεια και την εμβάθυνση των πραγμάτων. Ο συνδυασμός και των δύο αυτών ικανοτήτων, κατά τον Γοργία είναι ιδανικός γιατί φωτίζει ό,τι βαθύτερο υπάρχει στον άνθρωπο, την τραγική περατότητα του.