Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ

THE CONTEMPORARY CONFRONTATION OF THE RELATED CARDIOPATHIES. SOCIAL CONSEQUENCES AND MORAL DILEMMAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εμμανουηλίδης, Γεώργιος (1926-2013)
  5. 1995
  6. 676-694
    • The present paper concerns the cardiopathy which is also described and the social problem which is created by the reproduction of children whose parents bear the illness. Finally, there are reported some efforts for the prevention and confrontation of the disease.
    • Περιγραφή της καρδιοπάθειας. Το κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργείται από την αναπαραγωγή παιδιών των οποίων οι γονείς φέρουν τη νόσο. Προσπάθειες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της νόσου.