ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ

INFORMATION AND PHYSICS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ligomenidis Panos | Λιγομενίδης Πάνος
  5. 1995
  6. 385-411
    • The present speech concerns the basic meanings of Physics, like "time", "space", "matter-energy" and all the multifarious forms and properties of nature.
    • Η ομιλία αναφέρεται στις βασικές έννοιες της Φυσικής, όπως ο "χρόνος", ο "χώρος", η "ύλη-ενέργεια" και σε όλες τις πολυποίκιλες μορφές και ιδιότητες της φύσης.