Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΡΩΜΗ ΚΑΙ Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ANCIENT GREECE, ROME AND THE MODERN CULTURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γρόλλιος, Κων/νος Χ.
  5. 1995
  6. 127-145
    • The Greek and Roman element had permeated the new religion of Christians and that is how the modern world of Europe was created. The ancient Greek and Latin compose a common inheritance for Europeans. For this reason, the classical studies should be supported (both Greek and Latin) so as to become a contact of the modern Europeans with the tradition and their roots.
    • Το ελληνικό και ρωμαϊκό στοιχείο διαπέρασαν τη νέα θρησκεία των Χριστιανών και έτσι δημιουργήθηκε ο νεότερος κόσμος της Ευρώπης. Τα Αρχαία Ελληνικά και τα Λατινικά, είναι μία κοινή κληρονομιά για τους Ευρωπαίους. Θα πρέπει επομένως να ενισχυθούν οι κλασσικές σπουδές (ελληνικές και λατινικές) ώστε να υπάρχει επαφή των νεοτέρων Ευρωπαίων με την παράδοση και τις ρίζες τους.